Algemene voorwaarden 2017-07-03T23:15:29+00:00

Algemene voorwaarden Elijah Investment Group B.V.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Elijah Investment Group B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Elijah Investment Group B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met Elijah Investment Group B.V., voor afname van diensten en/of producten zoals: zoekmachine optimalisatie, Google Adwords, website realisatie en onderhoud, sales- en marketing-advies, sales werkzaamheden, videoproducties, online marketing, offline marketing, grafisch design en levering, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Elijah Investment Group B.V. behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

 1. Identiteit van de ondernemer

Elijah Investment Group B.V. handelt onder de namen:

 • Elijah Investment Group B.V.
 • Ej-investmentgroup.nl
 • Elijah-investmentgroup.nl
 • Elijah Software
 • Elijahsoftware.com
 • Elijah Marketing
 • Elijahmarketing.nl
 • SalesPulse
 • Salespulse.nl

Post en bezoekadressen:

 • Het vestigingsadres van Elijah Investment Group B.V. is Schoolstraat 90, 3451 AG te Vleuten
 • Het postadres van Elijah Investment Group B.V. is Rading 20, 1231 KA te Loosdrecht

Elijah Investment Group B.V. gebruikt de volgende e-mailadressen:

 • j.kennedy (@) ej-investmentgroup.nl
 • e.kennedy (@)ej-investmentgroup.nl
 • info (@)ej-investmentgroup.nl
 • finance (@)ej-investmentgroup.nl

Belasting en inschrijving:

 • Elijah Investment Group B.V. is BTW-plichtig en haar BTW-identificatienummer is: NL855827786B02
 • Elijah Investment Group B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64766020
 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Elijah Investment Group B.V. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

 1. Toepasselijkheid
 • Door ondertekening van een overeenkomst met Elijah Investment Group B.V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Elijah Investment Group B.V. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Elijah Investment Group B.V. opgenomen wordt.
 1. Aanbieding en acceptatie
 • Alle offertes en prijsopgave door Elijah Investment Group B.V. zijn geheel vrijblijvend.
 • Het ondertekenen van een door Elijah Investment Group B.V. uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Elijah Investment Group B.V..
 • Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Elijah Investment Group B.V. blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Elijah Investment Group B.V., facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Elijah Investment Group B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Elijah Investment Group B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 • Elijah Investment Group B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Elijah Investment Group B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elijah Investment Group B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elijah Investment Group B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elijah Investment Group B.V. zijn verstrekt, heeft Elijah Investment Group B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Elijah Investment Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Elijah Investment Group B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Elijah Investment Group B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Elijah Investment Group B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Elijah Investment Group B.V. of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Elijah Investment Group B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 1. Duur en beëindiging

Duur:

 • Softwareontwikkeling
  • Het ontwikkelen van software wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd voor het product vastgelegd.
 • Software onderhoud
  • In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een looptijd en SLA voor de te onderhouden software vastgelegd.
 • Google Adwords
  • Het inrichten van een Google Adwords campagne wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het optimaliseren en onderhouden van Google Adwords campagnes kunnen per dag beëindigd worden.
 • Videoproductie
  • Videoproductie wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd voor het product vastgelegd.
 • Online marketing
  • Online marketing wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd voor het product vastgelegd.
 • Offline marketing
  • Offline marketing wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd voor het product vastgelegd.
 • Zoekmachine optimalisatie
  • Zoekmachine optimalisatie wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd voor het product vastgelegd.
 • Grafisch ontwerp
  • Grafisch ontwerp wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd voor het product vastgelegd.
 • Overige diensten
  • Op de overige diensten van Elijah Investment Group B.V. geldt een opzegtermijn van één maand tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Beëindiging

 • Elijah Investment Group B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Elijah Investment Group B.V. onderhouden worden.
 • Elijah Investment Group B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Elijah Investment Group B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • Elijah Investment Group B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 1. Levering en levertijd
 • Elijah Investment Group B.V. gaat na ontvangst van de aanbetaling en de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • Mocht Elijah Investment Group B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Elijah Investment Group B.V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Elijah Investment Group B.V. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 • Door Elijah Investment Group B.V. gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of pdf-bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.
 1. Overmacht
 • Elijah Investment Group B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Elijah Investment Group B.V. als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Elijah Investment Group B.V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Elijah Investment Group B.V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Elijah Investment Group B.V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 1. Prijzen
 • Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Wijzigingen in de tarieven worden door Elijah Investment Group B.V. minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 1. Betaling

 

 • Elijah Investment Group B.V. factureert maandelijks rond de 25ste van een kalendermaand met een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Elijah Investment Group B.V. over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 • In genoemde gevallen behoudt Elijah Investment Group B.V. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Elijah Investment Group B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 • Indien Elijah Investment Group B.V. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Elijah Investment Group B.V. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Elijah Investment Group B.V. heeft voldaan.
 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Elijah Investment Group B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 1. Copyright
 • Het eigendom van door Elijah Investment Group B.V. verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Elijah Investment Group B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Elijah Investment Group B.V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Elijah Investment Group B.V. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Elijah Investment Group B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Al het door Elijah Investment Group B.V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Elijah Investment Group B.V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.
 1. Aansprakelijkheid
 • Voor zover Elijah Investment Group B.V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Elijah Investment Group B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Elijah Investment Group B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Elijah Investment Group B.V. of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Elijah Investment Group B.V..
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Elijah Investment Group B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Elijah Investment Group B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart Elijah Investment Group B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Elijah Investment Group B.V.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Elijah Investment Group B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • Elijah Investment Group B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 • De opdrachtgever dient Elijah Investment Group B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Elijah Investment Group B.V. geleden schade.
 • Elijah Investment Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde diensten en/of producten in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 • Elijah Investment Group B.V. is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
 1. Buitengebruikstelling
 • Elijah Investment Group B.V. heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Elijah Investment Group B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Elijah Investment Group B.V. zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Elijah Investment Group B.V. kan worden verlangd.
 • De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Elijah Investment Group B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
 • Elijah Investment Group B.V. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 1. Reclame
 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Elijah Investment Group B.V., waarna Elijah Investment Group B.V. deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Elijah Investment Group B.V. binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 1. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 • Elijah Investment Group B.V. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 1. Overig
 • Elijah Investment Group B.V. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Elijah Investment Group B.V.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Elijah Investment Group B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Elijah Investment Group B.V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Elijah Investment Group B.V. behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Elijah Investment Group B.V. te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.
 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elijah Investment Group B.V. en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Elijah Investment Group B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Elijah Investment Group B.V. beslissend.
 1. Eigendomsrecht
 • De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Elijah Investment Group B.V. tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.